YOSHIYUKI TOBA
Approval 2004-11-02
Angler YOSHIYUKI TOBA
Fish PORGY, black
Weight 3.20kg
Length 54.5cm
Date 2004-10-19
Location OSAKA