YOSHIYUKI  SAITO
Approval 2004-09-07
Angler YOSHIYUKI SAITO
Fish HALIBUT, Pacific
Weight 12.45kg
Length 100cm
Date 2004-06-27
Location HOKKAIDO